Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Kvalitets- & Miljöpolicy

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdekedjor i den cirkulära ekonomin, vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i verksamheten så att beslut i dessa frågor sker på affärsmässig grund.

Vår kompetens och våra insatser bidrar till ökad resurseffektivitet genom återanvändning, up-cycling, återtillverkning och rekonditionering av våra samarbetspartners ”avfall”. GIABs uppgift är att hjälpa företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller på ett så effektivt, transparent och miljömässigt fördelaktigt sätt som möjligt.

I samtliga beslut och i de handlingar vi utför ska vi ta miljöhänsyn så att vi minskar vår negativa miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet. Genom att uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med olika organisationer ska vårt hållbarhetsarbete utformas i samklang med hela samhällets hållbarhetsmål. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet och effektiviteten i ledningssystemet för att minska den negativa belastningen på miljön, utveckla nya affärsmöjligheter samt bibehålla nöjda kunder. En viktig del i detta arbete är att stimulera en kompetensutveckling inom hela organisationen och inom samtliga verksamhetsområden.

GIAB ska vara allmänt erkända för innovativa produkter och tjänster baserade på en cirkulär ekonomi. Med vårt Code of Conduct skapar vi förtroende och tillit för alla intressenter, såväl kunder som leverantörer och medarbetare.

 

GIAB ÄR SEDAN ÅR 2015 CERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001 OCH 9001.