Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi? 

Den industriella revolutionen och utvecklingen av en linjär ekonomi har skapat den genomslagskraftiga tillväxten världen över men har också ackompanjerats av stora miljö- och klimatproblem. Cirkulär ekonomi benämns som den linjära ekonomins motsatsen och är en modell som ökar resursproduktiviteten genom att recirkulera produkter och material genom återanvändning, återtillverkning och återvinning. Den cirkulära ekonomin syftar till att omdefiniera innebörden av tillväxt, vilket ska resultera i en successiv frikoppling mellan ekonomisk lönsamhet och användningen av ändliga resurser samt designa bort avfall från systemet. Givet den eskalerande befolkningsökningen, intensiteten i den globala resursutvinningen och användningen av fossila bränslen har den cirkulära ekonomin blivit allt mer betydande i arbetet mot en hållbar utveckling.

Den ökade uppmärksamheten för cirkulär ekonomi de senaste åren har främjat GIAB:s genomslagskraft och marknadsspridning. Vår rapida tillväxt är ett tydligt bevis på att fler bolag ser värdet med vår cirkulära affärsidé. GIAB:s erfarenhet av återbruk har på så vis kunnat resultera i ett koncept som levererar bransch- specifika metoder för att motverka resursslöseriet och förebygga avfall på ett lönsamt sätt. GIAB har därmed utformat en effektiv och unik förmåga att hantera (reparera, sanera, rekonditionera, recirkulera) en bred variation av produkter, nya såväl som begagnade.

Design för cirkulära affärsmodeller 

I dagens slit-och-slängsamhälle programmeras flertalet produkter för att gå sönder efter en viss tid och de designas ofta så att de är svåra eller inte ekonomiskt lönsamma att reparera. Om ett företag istället bygger sin affärsmodell utifrån en cirkulär modell med fokus på funktionsförsäljning förändras förutsättningarna. Tillverkaren säljer inte längre en produkt, utan en tjänst vilket innebär att produkten inte lämnar tillverkarens ägo. Genom rätt design skapas förutsättningar för slutna materialcykler där material och produkter efter användning kan återföras i produktionen som en ny resurs. Högkvalitativa och hälsosamma material och komponenter med lång hållbarhet blir en lönsam investering för tillverkaren då produkten aldrig säljs. Dessutom skapas mer långsiktiga relationer med kunderna. Det blir också mer lönsamt för tillverkare att satsa på att tillverka modulärt uppbyggda produkter med utbytbara komponenter som möjliggör reparation, uppdateringar och återtillverkning.

 

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller avfallshierarkin är en prioriteringsordning över olika metoder för hur avfall ska behandlas. Ordningen innefattar fem steg, där steg ett är det högst prioriterat. Stegen är följande: förebygga och minimera mängden avfall, förbereda för att återanvända så mycket material som det går, återvinna material som inte går att återanvända, energiåtervinna det avfall som inte går att materialåtervinna, deponera det avfall som inte kan användas som resurs.

 

Cirkulär returlogistik 

En stor utmaning i omställningen mot en cirkulär ekonomi är logistiklösningar. Grunden i dagens logistiksystem är anpassad efter en linjär modell. Saker säljs och transporteras från ett lager till en slutkund eller återförsäljare. I en transformation från försäljning av prylar till försäljning av tjänster där ägandet av produkten stannar hos tillverkaren är det högst aktuellt med en logistik som är anpassad för att ta tillbaka saker.

GIABs arbetsprocesser är anpassade för vår cirkulära affärsmodell och vårt arbete med returlogistik är en avgörande faktor för vår framgång. Genom väl fungerande partnerskap med transportbolag och logistikfirmor kan vi garantera snabba och säkra logistiklösningar som skapar fördelar för både oss och våra kunder.