Cirkulär ekonomi

GIAB är experter på cirkulär ekonomi och har erfarenhet av att implementera cirkulära affärsmodeller och processer i organisationer i många olika branscher.

Vad är cirkulär ekonomi? 

Cirkulär ekonomi (CE) är ett positivt och lösningsfokuserat koncept för att angripa de globala resursutmaningarna. Det är ett ekonomiskt system där resursflödena utformas enligt cirkulära principer, precis som i naturens kretslopp. Motsatsen är en linjär ekonomi likt dagens system där naturresurser utvinns, förädlas till produkter som efter en kort tids användning övergår till avfall. I en cirkulär ekonomi förflyttas fokus från ägande till användande och från kvantitet till kvalité. Enklare förklarat ska vi konsumenter äga färre saker som vi ska använda längre och tillverkare ska inte längre sälja produkter, utan tjänster istället.

Med dagens konsumtion och produktionsmetoder produceras stora mängder avfall. Ska målen för förebyggande av avfall och visionen om ett ökat återbruk uppnås krävs en frikoppling mellan fortsatt ekonomisk tillväxt och konsumtion. Att elda upp värdefulla, och många gånger ändliga resurser, är en ohållbar strategi och nu krävs insatser högre upp i avfallshierarkin.

I en cirkulär ekonomi finns förutsättningar för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Affärsmodeller och produkter designas för att kunna återbrukas och återtillverkas. Avfall existerar inte utan ses som en resurs. I en cirkulär ekonomi drivs alla processer av förnyelsebar energi.

 

Design för cirkulära affärsmodeller 

I dagens slit-och-slängsamhälle programmeras flertalet produkter för att gå sönder efter en viss tid och de designas ofta så att de är svåra eller inte ekonomiskt lönsamma att reparera. Om ett företag istället bygger sin affärsmodell utifrån en cirkulär modell med fokus på funktionsförsäljning förändras förutsättningarna. Tillverkaren säljer inte längre en produkt, utan en tjänst vilket innebär att produkten inte lämnar tillverkarens ägo. Genom rätt design skapas förutsättningar för slutna materialcykler där material och produkter efter användning kan återföras i produktionen som en ny resurs. Högkvalitativa och hälsosamma material och komponenter med lång hållbarhet blir en lönsam investering för tillverkaren då produkten aldrig säljs. Dessutom skapas mer långsiktiga relationer med kunderna. Det blir också mer lönsamt för tillverkare att satsa på att tillverka modulärt uppbyggda produkter med utbytbara komponenter som möjliggör reparation, uppdateringar och återtillverkning.

 

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller avfallshierarkin är en prioriteringsordning över olika metoder för hur avfall ska behandlas. Ordningen innefattar fem steg, där steg ett är det högst prioriterat. Stegen är följande: förebygga och minimera mängden avfall, förbereda för att återanvända så mycket material som det går, återvinna material som inte går att återanvända, energiåtervinna det avfall som inte går att materialåtervinna, deponera det avfall som inte kan användas som resurs.

 

Returlogistik 

En stor utmaning i omställningen mot en cirkulär ekonomi är logistiklösningar. Grunden i dagens logistiksystem är anpassad efter en linjär modell. Saker säljs och transporteras från ett lager till en slutkund eller återförsäljare. I en transformation från försäljning av prylar till försäljning av tjänster där ägandet av produkten stannar hos tillverkaren är det högst aktuellt med en logistik som är anpassad för att ta tillbaka saker.

GIABs arbetsprocesser är anpassade för vår cirkulära affärsmodell och vårt arbete med returlogistik är en avgörande faktor för vår framgång. Genom väl fungerande partnerskap med transportbolag och logistikfirmor kan vi garantera snabba och säkra logistiklösningar som skapar fördelar för både oss och våra kunder.