Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Allmänna villkor för Mobilcirkeln®

Särskilt för skadade mobiltelefoner, surfplattor och smartklockor

Allmänna villkor gäller när försäkringstagaren har anmält en skada på sin enhet till sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget, i samarbete med Godsinlösen Nordic AB (GIAB), har beslutat att ersättning enligt försäkringstagarens försäkringsavtal ska utgå för enheten i form av en likvärdig enhet (utbytesenhet), alternativt reparation av försäkringstagarens enhet, som levereras av GIAB. Är inte ersättning i form av en likvärdig enhet (utbytesenhet), alternativt reparation av försäkringstagarens enhet möjlig, har försäkringstagaren rätt att erhålla en kontantersättning motsvarande enhetens värde vid skadedatumet minus försäkringstagarens självrisk.

Förtydligande: Självrisk avser den summa försäkringstagaren betalar när denna nyttjar sin försäkring. Värdet på enheten fastställs utifrån enhetens snittvärde på marknaden vid skadetillfället minus eventuellt åldersavdrag som specificeras i försäkringsvillkoren.

 

Definitioner

Allmänna villkoren: Avser dessa allmänna villkor för Mobilcirkeln.

Försäkringsbolaget: Det försäkringsbolag som försäkringstagaren har försäkring hos och som har avtal med GIAB.

GIAB: Avser Godsinlösen Nordic AB

Försäkringstagaren: Den person som blivit anvisad av sitt försäkringsbolag att få sitt ärende hanterat av GIAB.

Inbytesenhet: Den enhet som försäkringstagaren skickar till GIAB

Utbytesenhet: Den enhet som GIAB skickar till försäkringstagaren i utbyte mot inbytesenheten, och som utgör försäkringstagarens försäkringsersättning.

Reparerad enhet: Den enhet som försäkringstagaren har skickat in och som blivit reparerad och tillbakaskickad till försäkringstagaren.

Mobilcirkeln: Mobilcirkeln är en helhetstjänst för reglering av mobilskador. Mobilcirkeln innebär att du som försäkringstagare ska skicka in din skadade mobiltelefon till GIAB och i ersättning ska du om möjligt få en reparerad enhet eller utbytesenhet tillbaka. Tjänsten innebär en rättvis och standardiserad reglering av mobilskador.

 

GIAB:s åtagande gällande utbytesenhet

GIAB åtar sig att till försäkringstagaren tillhandahålla en utbytesenhet som är likvärdig med inbytesenheten, om denna inte hade varit skadad. Åtagandet förutsätter att den information om egenskaper som försäkringstagaren lämnat till sitt försäkringsbolag, och som kommit GIAB tillhanda, stämmer överens med egenskaperna hos försäkringstagarens inbytesenhet. Det försäkringstagaren uppgett om inbytesenheten och inbytesenhetens faktiska egenskaper (efter besiktning, se nedan under rubriken ”Besiktning”) ska stämma överens med egenskaperna hos utbytesenheten så vitt avser

 • märke
 • modell
 • kapacitet (=minne)
 • prestanda
 • skick

OBS: Utbytesenheten kan vara låst till viss telefonoperatör. Telefonoperatören som utbytesenheten är låst till är i så fall alltid samma teleoperatör som försäkringstagarens inbytesenhet var låst till när den mottogs av GIAB.

 

Viktiga undantag från GIAB:s åtagande

GIAB åtar sig inte att leverera samma färg på utbytesenheten som på inbytesenheten. Att Utbytesenheten har en annan färg än inbytesenheten utgör därför inte heller något fel i utbytesenheten, se nedan under rubriken ”Fel på utbytesenheten”.

GIAB åtar sig inte att åtgärda enheter i de fall försäkringstagaren inte kan låsa upp sin enhet från tillverkarens stöldskyddsfunktion, exempelvis funktionen ”Hitta min iPhone”. Om en stöldskyddsfunktion är aktiverad har försäkringstagaren sex (6) månader på sig att låsa upp enheten. GIAB åtar sig att skicka påminnelser samt bistå med hjälp och support under denna tidsperiod. Låses enheten inte upp inom tidsfristen raderas enhetens data av säkerhetsskäl och enheten återvinns miljömässigt korrekt.

 

Acceptans av avtalsvillkoren

När de allmänna villkoren skickas till försäkringstagaren från GIAB har detta skett på begäran av försäkringsbolaget.

När GIAB tillhandahållit försäkringstagarens enhet anses de allmänna villkoren accepterade utav försäkringstagaren.

Om försäkringstagaren inte skickar sin enhet till GIAB informeras försäkringsbolaget.

 

Tillämplig lagstiftning

Tillämplig lagstiftning samt eventuell analog tillämpning av lagstiftning som kan komma i fråga är enligt GIAB:

 • Konsumentköplagen (1990:932),
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, och
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

GIAB ansvarar för att villkoren överensstämmer med tvingande konsumentskyddande lagstiftning på området.

 

Priser och avgifter

Betalning av självrisk sker först i samband med att den reparerade- eller utbytta enheten skickas till försäkringstagaren. Betalning sker genom postförskott hos postombud eller genom faktura.

Vid betalning mot faktura kommer en kreditupplysning att genomföras av tredjepart. Denna kreditupplysning påverkar inte försäkringstagaren kreditvärdighet och kommer inte synas vid senare tillfälle av annan part, exempelvis vid bolån. Denna kreditupplysning visar exempelvis inte din inkomst.

Om försäkringstagaren har anmält intresse av kostnadsförslag och sedermera accepterat att bekosta en mellanskillnad för åtgärd, adderas summan av mellanskillnaden på självrisken. Betalning av detta sker på samma sätt som ovan. Vid svar om kostnadsförslag räknas detta som ett bindande avtal.

I övrigt tar inte GIAB ut någon kostnad eller avgift av försäkringstagaren.

För information om storleken på självrisken och villkoren för detta hänvisas försäkringstagaren till försäkringsbolagets villkor och sitt försäkringsavtal.

 

Besiktning

Varje enhet som GIAB mottager besiktigas för att kontrollera att mottagen enhet stämmer överens med de uppgifter försäkringstagaren lämnat om den skadade enheten.

Denna besiktning sker före åtgärd och ersättning. Om uppgifterna inte stämmer överens med försäkringstagarens information i anmälan till försäkringsbolaget, kommer försäkringsbolaget att kontaktas. Detta för att försäkringstagaren skall få rätt form utav ersättning.

 

Rapportering till Försäkringsbolaget och ärendets avslutande

När försäkringstagaren har hämtat sin utbytesenhet eller sin reparerade enhet avslutas ärendet hos GIAB genom meddelande till försäkringsbolaget.

Om den inskickade enheten inte kan åtgärdas inom den kostnadsram som tilldelats Godsinlösen från försäkringsbolaget döms enheten ut. Försäkringstagaren är berättigad till ersättning om enheten inte begärs i retur. Således är det ej möjligt för försäkringstagaren att erhålla både enheten i retur samt kontantersättning.

Från det att försäkringstagaren blivit meddelad att enheten dömts ut har denne rätt att inom fjorton (14) dagar begära sin enhet i retur. Från den femtonde (15) dagen finns det ingen möjlighet för försäkringstagaren att erhålla sin enhet i retur. Av säkerhetsskäl återvinns enheten miljömässigt korrekt och all data raderas.

Förtydligande: Om försäkringstagaren erhållit en kontantersättning, skall denna ersättning vara återbetald innan GIAB kan skicka enheten i retur. GIAB måste ha fått information inom fjorton (14) dagar från det att försäkringstagarens enhet har dömts ut.

 

Viktigt: SIM-kort och radering av data

Försäkringstagaren ansvarar för att säkerhetskopiera eventuell information och data som finns på sin enhet innan den skickas till GIAB. All sparad information och data på försäkringstagarens enhet kommer att raderas när enheten skickas för åtgärd eller återvinning.

Försäkringstagaren ansvarar för att ta ut eventuella minneskort och SIM-kort innan enheten skickas till GIAB.

OBS: Minneskort och SIM-kort kommer inte kunna returneras oavsett om försäkringstagaren använder sig av sin ångerrätt eller garanti.

 

Åtagande radering av data

GIAB åtar sig att radera all personliga data och information som finns på försäkringstagarens enhet, detta genom samma program som exempelvis polisen använder sig av vid dataradering.

OBS: GIAB åtar sig att uppdatera enhetens programvara till tillverkarens senaste version.

 

Ansvarsfriskrivning personliga data

Genom att försäkringstagaren skickar sin enhet till GIAB accepterar försäkringstagaren att GIAB befrias från allt ansvar för skadeståndsanspråk om försäkringstagaren förlorar information som funnits lagrad i försäkringstagarens enhet. Försäkringstagaren kan inte få tillbaka information när informationen har raderats, även om exempelvis ångerrätten utnyttjas.

 

Leveransvillkor

Försäkringstagarens leverans till GIAB

Försäkringstagarens enhet ska skickas till GIAB och vara GIAB tillhanda senast den dag som framgår av det informationsblad som GIAB skickar till försäkringstagaren

GIAB erhåller sig enbart att åtgärda den skadade enheten. Du ska inte skicka in tillbehör till GIAB. Tillbehör så som hörlurar, laddare, originalkartong, skyddsglas, fodral och dylikt som inkommer kommer att på ett miljömässigt och hållbart korrekt sätt att destrueras.

OBS: Tillbehör så som hörlurar, laddare, originalkartong, skyddsglas, fodral och dylikt kommer inte kunna returneras oavsett om försäkringstagaren använder sig av sin ångerrätt eller garanti.

Om försäkringstagarens enhet inte inkommer till GIAB senast den dag som anges i informationsbladet kommer försäkringsbolaget att informeras och ärendet kan komma att avslutas, om försäkringstagarens försäkringsbolag begär det.

 

Godsinlösens leverans till Försäkringstagaren

Tid:
Leveransen av utbytesenheten eller den reparerade enheten sker normalt inom fem (5) arbetsdagar från det att GIAB mottagit försäkringstagarens enhet. Därutöver tillkommer en posthantering på en (1) till tre (3) arbetsdagar. I ett fåtal fall kan leveransen ta något längre tid. Om försäkringstagaren inte har fått en utbytesenhet eller reparerad enhet inom tio (10) arbetsdagar från att GIAB mottagit försäkringstagarens enhet är GIAB i dröjsmål. Om GIAB är i dröjsmål av anledning som inte beror på försäkringstagaren kan försäkringstagaren välja att avsluta ärendet, utan kostnad och försäkringstagarens enhet returneras då till försäkringstagaren. Är det inte möjligt för GIAB att returnera försäkringstagarens enhet, åtar sig GIAB att kompensera försäkringstagaren med en skälig ersättning.

Om försäkringstagarens enhet inte stämmer överens med vad som uppgetts i anmälan till försäkringsbolaget eller om det finns misstanke att den inte stämmer överens med enhetens verkliga egenskaper, kan leveransen av utbytesenheten eller reparerad enhet försenas eller utgå och GIAB ska då inte anses vara i dröjsmål. GIAB ska informera försäkringstagaren och försäkringsbolaget om förseningen eller utebliven leverans.

Förtydligande: Efterfrågat underlag från försäkringstagaren skall vara GIAB tillhanda när enheten inkommer. Enheten räknas först som mottagen när alla underlag har inkommit.

Uthämtningsplats:
Utbytesenheten eller reparerad enhet levereras till ett uthämtningsställe som ligger i närheten av försäkringstagarens adress.

Uthämtningstid:
Försäkringstagaren ska hämta utbytesenheten eller sin reparerade enhet inom den tid som anges i den avisering som posten eller annat fraktbolag skickar till försäkringstagaren. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och sändningsnummer. Om försäkringstagaren inte hämtar ut sin enhet inom fjorton (14) dagar returneras denna till GIAB. GIAB har rätt till ersättning från försäkringstagaren för eventuell tillkommande frakt och hanteringsavgifter som uppkommer om GIAB måste skicka enheten på nytt.

Avisering:
Försäkringstagaren får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via E-post, vanlig post samt om försäkringstagaren lämnat sitt mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.
Förtydligande: GIAB tar del av de kontaktuppgifter som är registrerade hos försäkringsbolaget. Avisering sker till dessa kontaktuppgifter och alltid i förstahand till telefonnummer.

 

Risken för In- eller Utbytesenheten

Transport från Försäkringstagaren till GIAB:

Försäkringstagaren ansvarar för att sin enhet inte skadas vid transporten till GIAB. Försäkringstagarens enhet bedöms vara i det faktiska skick den är i när GIAB mottar enheten och kan undersöka den.

GIAB ansvarar inte heller för stöld eller förlust av enheter som försäkringstagaren skickar till GIAB. Risken för försäkringstagarens enhet övergår på GIAB när denna har kommit GIAB tillhanda.

Enheten skall lämnas in hos ett postombud med den fraktsedeln försäkringstagaren tillhandahållit av GIAB. GIAB åtar sig inte ansvaret av skada eller förlust av enheter som skickats in på annat sätt.

Rekommendationer:
Eftersom godset kan utsättas för stötar under transporten är ett ytteremballage med stötdämpande material bra att använda. Eftersom försäkringstagaren ansvarar för att enheten kommer GIAB tillhanda rekommenderas att försäkringstagaren använder det emballage som GIAB bifogar i brev.

 

Transport från GIAB till Försäkringstagaren:

GIAB ansvarar för att enheter som skickas från GIAB når försäkringstagarens paketombud. Om den reparerade enheten eller utbytesenheten skadas eller förloras under transporten till försäkringstagaren står GIAB för eventuella kostnader. När Försäkringstagaren har hämtat ut utbytesenhet eller reparerad enhet hos sitt paketombud övergår risken för enheten till försäkringstagaren.

Förtydligande: Om paketet når försäkringstagaren skadat, har försäkringstagaren sju (7) dagar på sig att kontakta GIAB och inkomma med underlag som styrker transportskadan.

 

Garanti

Från den dag GIAB skickar ut den reparerade enheten eller utbytesenheten till försäkringstagaren börjar garantitiden att löpa. Garantitiden är tre (3) månader på utbytesenheter. På reparerade enheter är garantitiden tre (3) månader på reparerade delar. Garantitiden är specificerad i garantisedeln som följer med utbytesenheter och reparerade enheter vid utskick.

Undantag: Om transportbolag försenar leverans av försäkringstagarens enhet, förlängs garantitiden med motsvarande period som försening inneburit.

För att garantin skall gälla behöver inskickad enhet vara fabriksåterställd och stöldskyddsfunktionerna inaktiverade som angivits ovan (se ” Viktiga undantag från GIABs åtagande”). GIAB kan även efterfråga underlag, så som originalinköpskvitto från försäkringstagaren för att styrka enhetens specifikationer och identitet.

 

Garantins omfattning:

Garantin gäller endast hos GIAB. Enheten som försäkringstagaren vill nyttja sin garanti för skall vara GIAB tillhandahållen inom tre (3) månader från det att enheten skickades ut till försäkringstagaren.

Garantin omfattar inte:

(a) Förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är utformade att tappa effekt över tid – om inte fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande.

(b) Kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till, repor, bucklor och skadad plast vid anslutningar. Förtydligande: Med kosmetiska skador menar GIAB på skönhetsfel som ej påverkar enhetens funktion utan enbart utseende.

(c) Skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt som inte rekommenderas av tillverkaren.

(d) Skada orsakad av olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, naturkatastrof eller annan yttre orsak.

(e) Fel orsakat av normalt slitage eller på grund av naturligt åldrande på enheter.

(f) Om något serienummer har tagits bort eller förvanskats på enheten.

g) Funktionsmässiga försämringar eller brister som uppstår vid systemuppdatering utav mjukvaran på enheten eller fel som uppstår på grund av försäkringstagarens säkerhetskopia.

(h) Skada orsakad vid service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för tillverkaren.

Förtydligande: Om försäkringstagaren valt att få enheten åtgärdad utav annan aktör än GIAB efter försäkringsärendet upphör garantin hos GIAB att gälla.

(i) Skada orsakad av användning av enheten på ett sätt som inte föreskrivs i publicerade riktlinjer av tillverkaren.

(j) En enhet som har modifierats för att förändra funktionaliteten eller kapaciteten utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.

 

Transport vid utnyttjande av garantin:

Försäkringstagaren ansvarar för att utbytesenheten eller den reparerade enheten inte skadas vid transport till GIAB i ett garantiärende. Det är därför viktigt att försäkringstagaren emballerar enheten väl när den transporteras till GIAB och använder de frakthandlingar GIAB skickat ut. Försäkringstagaren ska även följa de medföljande instruktionerna och paketet ska lämnas med fraktsedel till postombud.

 

Leveransvillkor vid garantiärenden:

Vid godkänd reklamation åtar sig GIAB att till försäkringstagaren tillhandahålla en åtgärdad enhet eller utbytesenhet inom skälig tid.

 

Fel i Utbytesenheten

Oavsett om garantin om tre (3) månader gäller på utbytesenheten eller inte så gäller följande:

Utbytesenheten är felaktig om:

 • Utbytesenheten inte kan användas på det sätt som en enhet normalt används,
 • Utbytesenheten inte är likvärdig med inbytesenheten bl.a. avseende minne, modell, prestanda m.m. eller om
 • Utbytesenheten annars avviker från vad försäkringstagaren med fog kunnat förutsätta.
 • Utbytesenheten anses exempelvis inte vara felaktig om: färgen avviker från den färg som försäkringstagaren haft på inbytesenheten, se ovan under rubriken ”Viktiga undantag från GIABs åtagande”.

Frågan om utbytesenheten är felaktig ska bedömas vid den tidpunkt då utbytesenheten hämtades ut av försäkringstagaren på posten eller annat paketombud.

 

Reklamation utbytesenhet

Om försäkringstagaren vill åberopa att tillhandahållen utbytesenhet är felaktig ska försäkringstagaren underrätta GIAB om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts.

 

Reklamation vid dröjsmål

Om utbytesenheten eller den reparerade enheten inte har överlämnats inom avtalad tid, får försäkringstagaren häva avtalet eller begära skadestånd på grund av dröjsmål endast om försäkringstagaren inom skälig tid efter försäkringstagaren mottagit utbytesenheten eller den reparerade enheten har underrättat GIAB om att dröjsmålet åberopas (reklamation).

Avhjälpande, omleverans, hävning eller skadestånd:
Försäkringstagaren har alltid rätt att kräva avhjälpande eller omleverans vid fel i utbytesenheten eller på den reparerade enheten. Om GIAB inte har avhjälpt felet efter leverans av tre (3) godkända reklamationsärenden har försäkringstagaren rätt att få ersättning för värdet av en fungerande, begagnad, enhet, likvärdig med inbytesenheten om denna inte hade varit defekt.

Försäkringstagaren kan i vissa fall, exempelvis om GIAB varit försumliga och om skada uppstått, begära skadestånd för uppkommen skada.

 

Personuppgifter

 1. a) Utgångspunkter:
  GIAB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt de allmänna villkoren.

GIAB värnar om kundernas personliga integritet för att alltid skydda deras personuppgifter på bästa sätt. GIAB följer alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vår policy (beskrivet nedan) hjälper försäkringstagaren att förstå vilken information GIAB samlar in och hur denna används. Här kan du läsa mer om hur vi förhåller oss till GDPR.

 1. b) Vilka uppgifter som behandlas och varför: GIAB sparar personuppgifter som försäkringsbolaget lämnar eller har lämnat till GIAB, eller som GIAB samlat in på webbplatsen om försäkringstagaren har fyllt i en ansökan om ny fraktsedel. De personuppgifter som GIAB sparar är försäkringstagarens för- och efternamn, personnummer, e-postadress, hemadress och telefonnummer och i vissa fallbankdetaljer om de inkommer. GIAB sparar uppgifterna för att kunna utföra det uppdrag som GIAB fått av försäkringsbolaget. GIAB måste, för att kunna följa försäkringstagarens ärende, kunna spåra vilken in- eller utbytesenhet som tillhör vilken kund och kunna informera försäkringsbolaget om statusen på varje ärende som GIAB hanterar. Uppgifterna behövs även för att försäkringstagaren ska kunna kontakta GIAB och få information om sitt specifika ärende, vilket kan göras vid varje tidpunkt då ärendet är aktivt hos GIAB.
 2. c) Samtycke:
  Genom att försäkringstagaren samtyckt till att försäkringstagarens uppgifter har lämnats till GIAB av försäkringsbolaget har försäkringstagaren även samtyckt till behandling av sina personuppgifter i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren. Försäkringstagaren har alltid rätt att begära kostnadsfri information om sina egna personuppgifter varje år samt rätta felaktiga uppgifter. Detta kan göras genom att kontakta GIAB med hjälp av den information som finns i fotnoten nedan. Försäkringstagaren kan även kontakta GIAB för att få mer information om hur dennes personuppgifter behandlas.
 3. d) Syfte:
  Uppgifterna används enbart i syfte att skicka ut information till den försäkringstagare som har ett pågående försäkringsärende hos sitt försäkringsbolag, vilket rör GIAB. Försäkringstagarens personuppgifter lämnas aldrig ut till en tredje part, annat än till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är också den part som inledningsvis har lämnat försäkringstagarens personuppgifter till GIAB. Personuppgifterna lämnas till försäkringsbolaget för att försäkringstagaren ska kunna få sin försäkringsersättning enligt sitt försäkringsavtal. GIAB ska även kunna meddela att försäkringstagaren inte har skickat sin inbytesenhet och för att GIAB ska kunna meddela försäkringsbolaget hur ärendet fortskrider. Försäkringstagarens uppgifter raderas på begäran av försäkringstagaren eller försäkringsbolagets begäran.

 

Tvistelösning

Eventuella tvister ska lösa i allmän domstol. Försäkringstagaren har även rätt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Vid frågor

Kontakta GIABs kundservice på
046-271 88 00 eller info@www.godsinlosen.se