Allmänna villkor för Mobilcirkeln®

Särskilt för mobiltelefoner

Allmänna villkor gäller när Kunden hos sitt försäkringsbolag har anmält en skada på sin mobiltelefon och Försäkringsbolaget i samarbete med Godsinlösen Nordic AB har beslutat att ersättning enligt Kundens försäkringsavtal ska utgå för mobiltelefonen i form av en likvärdig mobiltelefon (utbytesenhet), alternativt reparation av Kundens enhet, som levereras av Godsinlösen Nordic AB.

Förtydligande: Mobilcirkeln omfattar både utbytes- enhet och reparation av Kundens enhet. En felsökningsprocess avgör vilket utfall som är fördelaktigt.

Definitioner

Allmänna villkoren: Avser dessa Allmänna villkor för Mobilcirkeln.
Försäkringsbolaget: Det försäkringsbolag som Kunden har försäkring hos och som har avtal med Godsinlösen.

Godsinlösen: Avser Godsinlösen Nordic AB Kunden: Den person som blivit anvisad av sitt försäkringsbolag att byta in sin skadade mobiltelefon hos Godsinlösen.

Inbytesenhet: Den mobiltelefon som Kunden skickar till Godsinlösen om ersättning resulterar i en utbytesenhet.
Utbytesenhet: Den mobiltelefon som Godsinlösen skickar till Kunden i utbyte mot inbytesenheten, och som utgör Kundens försäkringsersättning. Reparerad enhet: Den mobiltelefon som Kunden har skickat in och som Godsinlösen reparerar och skickar tillbaka till Kund.

Mobilcirkeln: Innebär att Godsinlösen åtar sig att ta fram en anpassad mobiltelefon till Kunden, skicka en telefon i samma skick och prestanda till Kunden, i utbyte mot Kundens skadade mobiltelefon.

Godsinlösens åtagande gällande utbytesenhet

Godsinlösen åtar sig att till Kunden tillhandahålla en Utbytesenhet som är likvärdig med Inbytesenheten, om denna inte hade varit skadad. Åtagandet förutsätter att den information om egenskaper som Kunden lämnat till sitt försäkringsbolag, och som

kommit Godsinlösen tillhanda, stämmer överens med egenskaperna hos Kundens Inbytesenhet. Det Kunden uppgett om Inbytesenheten och Inbytesen- hetens faktiska egenskaper (efter besiktning, se nedan under rubriken ”Besiktning”) ska stämma överens med egenskaperna hos Utbytesenheten så vitt avser

 • märke
 • modell
 • kapacitet (=minne)
 • prestanda
 • skick

OBS: Utbytesenheten kan vara låst till viss telefonoperatör. Telefonoperatören som Utbytesenheten är låst till är i så fall alltid samma teleoperatör som Kundens Inbytesenhet var låst till när den mottogs av Godsinlösen.Utbytesenheten ska inte vara låst till något abonnemang.

Viktiga undantag från Godsinlösens åtagande
Godsinlösen åtar sig inte att leverera samma färg på Utbytesenheten som på Inbytesenheten. Att Utbytesenheten har en annan färg än Inbytesenheten utgör därför inte heller något fel i Utbytesenheten, se nedan under rubriken ”Fel i utbytesenheten”.

Acceptans av avtalsvillkoren

När de Allmänna villkoren skickas till Kunden från Godsinlösen har detta skett på begäran av Försäkringsbolaget.

Genom att Kunden skickar Inbytesenheten till Godsinlösen accepterar Kunden de Allmänna villkoren.

Om Kunden inte skickar sin mobiltelefon till Gods- inlösen informeras Kunden om att Godsinlösen vidarebefordrar denna information till Försäkrings- bolaget.

Tillämplig lagstiftning

Tillämplig lagstiftning samt eventuell analog till- lämpning av lagstiftning som kan komma i fråga är enligt Godsinlösen:

 • Konsumentköplagen (1990:932),
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, och
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Godsinlösen ansvarar för att villkoren överens- stämmer med tvingande konsumentskyddande lagstiftning på området.

Priser och avgifter

Betalning vid uthämtning:
Godsinlösen tar inte ut några kostnader eller avgifter av Kunden i samband med Mobilcirkeln. Försäkringsbolaget tar normalt ut en självrisk av Kunden för Mobilcirkeln som betalas i samband med att Utbytesenheten eller den reparerade enheten hämtas på uthämtningsstället.

För information om storleken på självrisken och villkoren för detta hänvisas till Försäkringsbolaget och Kundens försäkringsavtal.

Besiktning

Varje enhet som Godsinlösen mottar besiktigas för att kontrollera om kundens enhet stämmer överens med de uppgifter om enhetens egenskaper som mottagits från Försäkringsbolaget. Denna besiktning sker före åtgärd och ersättning. Om uppgifter- na om kundens enhets egenskaper inte stämmer överens med Kundens information i anmälan till Försäkringsbolaget och enheten exempelvis är en annan modell än den som Kunden ursprungligen uppgivit i anmälan till Försäkringsbolaget, kommer mobiltelefonen att returneras till Kunden, se nedan om villkor under rubriken ”Transport”.

Rapportering till Försäkringsbolaget och ärendets avslutande
När Kunden har hämtat sin Utbytesenhet eller sin reparerade enhet avslutas ärendet hos Godsinlösen genom meddelande till Försäkringsbolaget.

Viktigt: SIM-kort och radering av data

Kunden ansvarar för att säkerhetskopiera eventuell information och data som finns på sin enhet innan den skickas till Godsinlösen. All sparad information och data på kundens enhet kommer att raderas när enheten anländer till Godsinlösen.

Kunden ansvarar för att ta ut eventuella minneskort och SIM-kort innan enheten skickas till Godsinlösen.

OBS: Minneskort och SIM-kort kommer inte kunna returneras oavsett om Kunden använder sig av sin ångerrätt eller garanti.

Åtagande radering av data

Godsinlösen åtar sig att radera all personlig data och information som finns på kundens enhet.

Ansvarsfriskrivning personlig data

Genom att Kunden skickar sin enhet till Godsinlösen accepterar Kunden att Godsinlösen befrias från allt ansvar för skadeståndsanspråk om Kunden förlorar information som funnits lagrad i kundens enhet. Kunden kan inte få tillbaka information när informationen har raderats, även om exempelvis ångerrätten utnyttjas. Informationen raderas ome- delbart för Kundens säkerhet.

Leveransvillkor

Kundens leverans till Godsinlösen
Kundens enhet ska skickas till Godsinlösen och vara Godsinlösen tillhanda senast den dag som framgår av det informationsblad som Godsinlösen skickar till Kunden tillsammans med de Allmänna villkoren.

Om kundens enhet inte inkommer till Godsinlösen senast den dag som anges i informationsbladet kommer Försäkringsbolaget att informeras och ärendet kan komma att avslutas, om Kundens för- säkringsbolag begär det.

Godsinlösens leverans till Kunden

Tid:
Leveransen av Utbytesenheten eller den reparerade enheten sker normalt inom fem (5) arbetsdagar från det att Godsinlösen mottagit kundens enheten. I ett fåtal fall kan leveransen ta något längre tid. Om Kunden inte har fått en Utbytesenhet eller reparerad enhet inom tio (10) arbetsdagar från att Kunden lämnade sin enhet till sitt paketombud är Godsinlösen i dröjsmål. Om Godsinlösen är i dröjsmål av anledning som inte beror på Kunden kan Kunden välja att avsluta ärendet, utan kostnad och kundens enhet returneras då till Kunden.

Om kundens enhet inte stämmer överens med vad som uppgetts i anmälan till Försäkringsbolaget eller om det finns misstanke att den inte stämmer över- ens med enhetens verkliga egenskaper, kan leveransen av Utbytesenheten eller reparerad enhet försenas eller utgå och Godsinlösen ska då inte anses vara i dröjsmål. Godsinlösen ska informera Kunden och Försäkringsbolaget om förseningen eller utebliven leverans.

Uthämtningsplats:
Utbytesenheten eller reparerad enhet levereras till ett uthämtningsställe som ligger i närheten av Kundens adress.

Uthämtningstid:
Kunden ska hämta Utbytesenheten eller sin reparerade enhet inom den tid som anges i den avisering som Posten eller annat fraktbolag skickar till Kunden. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Om Kunden inte hämtar ut sin enhet inom 14 Dagar returneras denna till Godsinlösen. Godsinlösen har rätt till ersättningen från Kunden för eventuell tillkommande frakt som uppkommer om Godsinlösen måste skicka enheten på nytt.

Avisering:
Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via E-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

Risken för In- eller Utbytesenheten

Transport från Kunden till Godsinlösen:
Kunden ansvarar för att sin enhet inte skadas vid transporten till Godsinlösen. Kundens enhet be- döms vara i det faktiska skick den är i när Godsinlösen mottar enheten och kan undersöka den.

Godsinlösen ansvarar inte heller för stöld eller förlust av enheter som Kunden skickar till Godsin- lösen. Risken för kundens enhet övergår på Godsinlösen när denna har kommit Godsinlösen tillhanda.

Rekommendationer:
Eftersom godset kan utsättas för stötar under trans- porten är ett ytteremballage med stötdämpande material bra att använda. Eftersom Kunden ansvarar för att enheten kommer Godsinlösen tillhanda re- kommenderas att Kunden använder de fraktsedlar som Godsinlösen bifogat i brev eller E-post.

Transport från Godsinlösen till Kunden:

Godsinlösen ansvarar för att enheter som skickas från Godsinlösen når kundens paketombud. Om Inbytes- eller Utbytesenheten skadas eller förloras under transporten till Kunden står Godsinlösen för eventuella kostnader. När Kunden har hämtat ut Utbytesenhet eller reparerad enhet hos sitt paket- ombud övergår risken för Utbytesenheten till Kunden.

Garanti

Från den dagen Kunden hämtar ut Utbytesenheten eller reparerad enhet hos sitt paketombud börjar en garantitid att löpa. Garantitiden är tre (3) månader på utbytesenheter. På reparerade enheter är garantitiden tre (3) månader på reparerade delar. Garantitiden är specificerad i garantisedeln som följer med utbytesenheter och reparerade enheter vid utskick.

Omfattningen:

Garantin gäller endast hos Godsinlösen. Garantin innebär att Godsinlösen svarar för försämringar som, med begränsningen nedan, uppstår inom tre (3) månader från det att Kunden hämtat ut sin Utbytesenhet eller reparerade enhet.

Garantin omfattar bl.a. inte:

(a) Förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är utformade att tappa effekt över tid – om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande.

(b) Kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till, repor, bucklor och skadad plast vid anslutningar.
(c) Skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt som inte rekommenderas.

(d) Skada orsakad av olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, naturkatastrof eller annan yttre orsak.
(e) Fel orsakat av normalt slitage eller på grund av naturligt åldrande på enheter.

(f) Om något serienummer har tagits bort eller förvanskats på Utbytesenheten.
(g) Skada orsakad vid service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för tillverkaren.

(h) Skada orsakad av användning av Utbytesenhet- en på ett sätt som inte föreskrivs i publicerade rikt- linjer för Utbytesenheten.
(i) En Utbytesenheten som har modifierats för att förändra funktionaliteten eller kapaciteten utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.

Transport vid utnyttjande av garantin:

Kunden ansvarar för att Utbytesenheten eller den reparerade enheten inte skadas vid transporten till Godsinlösen i ett garantiärende. Det är därför vik- tigt att Kunden emballerar enheten väl när den transporteras till Godsinlösen.

Leveransvillkor vid garantiärenden:

Efter att det konstaterats att felet på Utbytesenheten eller den reparerade enheten omfattas av garantin ska Godsinlösen skicka en ny Utbytesenhet till Kunden inom fem (5) arbetsdagar.

Fel i Utbytesenheten

Oavsett om garantin om tolv (12) månader gäller på utbytesenheten eller inte så gäller följande:

Utbytesenheten är felaktig om:

 • Utbytesenheten inte kan användas på det sätt som en mobiltelefon normalt används,
 • Utbytesenheten inte är likvärdig med Inbytesenheten bl.a. avseende minne, modell, prestanda m.m. eller om
 • Utbytesenheten annars avviker från vad Kunden med fog kunnat förutsätta. Utbytesenheten anses exempelvis inte vara felaktig om:
 • Färgen avviker från den färg som Kunden haft på Inbytesenheten, se ovan under rubriken ”Viktiga undantag från Godsinlösens åtagande”.

Frågan om Utbytesenheten är felaktig ska bedömas vid den tidpunkt då Utbytesenheten hämtades ut av Kunden på posten eller annat paketombud.

Reklamation utbytesenhet

Om Kunden vill åberopa att tillhandahållen Utbytesenhet är felaktig ska Kunden underrätta Godsinlösen om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts.

Reklamation inom två (2) månader anses alltid vara inom skälig tid. Reklamation senare än tre (3) år anses alltid vara för sent.

Reklamation kan göras genom samtal till Godsinlösen, eller via brev eller E-post som finns angiven i fotnoten nedan.

Reklamation vid dröjsmål

Om Utbytesenheten eller den reparerade enheten inte har överlämnats inom avtalad tid, får Kunden häva avtalet eller begära skadestånd på grund av dröjsmål endast om Kunden inom skälig tid efter Kunden mottagit Utbytesenheten eller den reparerade enheten har underrättat Godsinlösen om att dröjsmålet åberopas (reklamation).

Reklamation kan göras genom samtal till Godsinlösen, eller via brev eller E-post som finns angiven i fotnoten nedan.

Avhjälpande, omleverans, hävning eller skadestånd:
Kunden har alltid rätt att kräva avhjälpande eller omleverans vid fel i Utbytesenheten eller på den reparerade enheten. Om Godsinlösen inte har avhjälpt felet efter leverans av tre (3) nya Utbytesenheter har Kunden rätt att få ersättning för värdet av en fungerande, begagnad, mobiltelefon, likvärdig med Inbytesenheten om denna inte hade varit defekt.

Om Utbytesenheten är felaktig kan Kunden häva avtalet och Godsinlösen inte avhjälpt felet efter leverans av tre (3) nya Utbytesenheter. Godsinlösen kommer då att returnera Inbytesenheten och meddela Försäkringsbolaget att Kunden hävt avtalet och att eventuell självrisk ska återbetalas till Kunden av Försäkringsbolaget.

Kunden kan i vissa fall, exempelvis om Godsinlösen varit försumliga och om skada uppstått, begära skadestånd för uppkommen skada.

Personuppgifter

a) Utgångspunkter:
Godsinlösen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt de Allmänna villkoren.

Godsinlösen värnar om kundernas personliga integritet och strävar efter att alltid skydda deras personuppgifter på bästa sätt. Det är Godsinlösens målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper Kunden att förstå vilken information Godsinlösen samlar in och hur denna används.

b) Vilka uppgifter som behandlas och varför: Godsinlösen sparar personuppgifter som Försäkringsbolaget lämnar – eller har lämnat – till Godsinlösen, eller som Godsinlösen samlat in på webbplatsen om Kunden har fyllt i en ansökan om ny fraktsedel. De personuppgifter som Godsinlösen sparar är Kundens för- och efternamn, e-postadress, hemadress och telefonnummer eller mobiltelefon- nummer. Godsinlösen sparar uppgifterna för att kunna utföra det uppdrag som Godsinlösen fått av Försäkringsbolaget. Godsinlösen måste, för att kunna följa Kundens ärende, kunna spåra vilken In- eller Utbytesenhet som tillhör vilken kund och kunna informera Försäkringsbolaget om statusen på varje ärende som Godsinlösen hanterar. Uppgifter- na behövs även för att Kunden ska kunna kontakta Godsinlösen och få information om sitt specifika ärende, vilket kan göras vid varje tidpunkt då ärendet är aktivt hos Godsinlösen.

c) Samtycke:
Genom att Kunden har samtyckt till att Kundens uppgifter har lämnats till Godsinlösen av Försäkringsbolaget har Kunden även samtyckt till behandling av sina personuppgifter i enlighet med vad som anges i de Allmänna villkoren. Kunden har alltid rätt att begära kostnadsfri information om sina egna personuppgifter varje år samt rätta felaktiga uppgifter. Detta kan göras genom att kontakta Godsinlösen med hjälp av den information som finns i fotnoten nedan. Kunden kan även kontakta Godsinlösen för att få mer information om hur dennes person- uppgifter behandlas.

d) Syfte:
Uppgifterna används enbart i syfte att skicka ut information till den kund som har ett pågående försäkringsärende hos sitt försäkringsbolag, vilket rör Godsinlösen. Kundens personuppgifter lämnas aldrig ut till en tredje part, annat än till Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är också den part som inledningsvis har lämnat Kundens personuppgifter till Godsinlösen. Personuppgifterna lämnas till Försäkringsbolaget för att Kunden ska kunna få sin försäkringsersättning enligt sitt försäkringsavtal, för att Godsinlösen ska meddela att Kunden inte har skickat sin Inbytesenhet och för att Godsinlösen ska kunna meddela Försäkringsbolaget hur ärendet fortskrider. Kundens uppgifter raderas på begäran av Kunden eller Försäkringsbolagets begäran.

Tvistelösning

Eventuella tvister ska lösa i allmän domstol. Kunden har även rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Vid frågor

Kontakta Godsinlösens kundservice på
046-271 88 00 eller info@www.godsinlosen.se eller den adress som finns i fotnoten nedan.