Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Garantivillkor

Garanti

Från den dagen Kunden hämtar ut Utbytesenheten eller reparerad enhet hos sitt paketombud börjar en garantitid att löpa. Garantitiden är tre (3) månader på utbytesenheter. På reparerade enheter är garantitiden tre (3) månader på reparerade delar. Garantitiden är specificerad i garantisedeln som följer med utbytesenheter och reparerade enheter vid utskick.

Omfattningen:

Garantin gäller endast hos Godsinlösen. Garantin innebär att Godsinlösen svarar för försämringar som, med begränsningen nedan, uppstår inom tre (3) månader från det att Kunden hämtat ut sin Utbytesenhet eller reparerade enhet.

Garantin omfattar bl.a. inte:

(a) Förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är utformade att tappa effekt över tid – om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande.

(b) Kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till, repor, bucklor och skadad plast vid anslutningar.
(c) Skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt som inte rekommenderas.

(d) Skada orsakad av olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, naturkatastrof eller annan yttre orsak.
(e) Fel orsakat av normalt slitage eller på grund av naturligt åldrande på enheter.

(f) Om något serienummer har tagits bort eller förvanskats på Utbytesenheten.
(g) Skada orsakad vid service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för tillverkaren.

(h) Skada orsakad av användning av Utbytesenheten på ett sätt som inte föreskrivs i publicerade rikt- linjer för Utbytesenheten.
(i) En Utbytesenheten som har modifierats för att förändra funktionaliteten eller kapaciteten utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.

Transport vid utnyttjande av garantin:

Kunden ansvarar för att Utbytesenheten eller den reparerade enheten inte skadas vid transporten till Godsinlösen i ett garantiärende. Det är därför viktigt att Kunden emballerar enheten väl när den transporteras till Godsinlösen.

Leveransvillkor vid garantiärenden:

Efter att det konstaterats att felet på Utbytesenheten eller den reparerade enheten omfattas av garantin ska Godsinlösen skicka en ny Utbytesenhet till Kunden inom fem (5) arbetsdagar.

 

Personuppgiftshantering

Godsinlösen Nordic AB (”Godsinlösen”) har på uppdrag av ditt försäkringsbolag reparerat denna enhet. För att du ska känna dig trygg med att enheten fungerar som den ska, erbjuder Godsinlösen dig en begränsad avseende enheten. För att kunna administrera garantin och fullgöra de skyldigheter vi åtagit oss gentemot dig genom att utfärda garantin, samt för att kunna kontakta dig för att lämna besked och övrig information relaterad till garantin behöver vi behandla personuppgifter om dig. Personuppgifterna vi använder kommer från ditt försäkringsbolag eller från dig själv och vi samlar inte in personuppgifter om dig från andra källor.

 

Vi kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att se till att dina uppgifter används i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, att de skyddas på ett säkert sätt och att uppgifterna inte används i andra syften än det vi anger i detta meddelande. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för och lagras inte längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag.

De personuppgifter vi behandlar är följande:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer

Vi överför inte dina uppgifter till något land utanför EU/EEA. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra underleverantörer och samarbetspartners, men då enbart för att de ska kunna tillhandahålla oss de tjänster och fullgöra de skyldigheter som framgår av vårt avtal.

Du har flera rättigheter när det gäller dina personuppgifter och vår användning av dem. Du har bland annat rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära att vi korrigerar uppgifterna om något skulle visa sig vara fel. Om du önskar det kommer vi att ta fram ett utdrag över dessa uppgifter. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter rättade eller överförda till annan personuppgiftsansvarig eller begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Om du vill veta mer om dina rättigheter eller använda dig av dem kan du när som helst kontakta oss på de uppgifter som anges ovan. Om du tycker att vi behandlar dina uppgifter på felaktigt eller otillåtet sätt hoppas vi att du omgående kontaktar oss, så att vi har möjlighet att rätta till vad som har blivit fel. Du har också alltid rätt att vända dit till Datainspektionen med klagomål: datainspektionen@datainspektionen.se