Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Hållbarhetsstrategi

GIAB:s hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till vår vision – att vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi ser vårt tjänsteerbjudande som en bidragande faktor i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Därmed är hållbarhetsaspekterna integrerade i vår affär och präglar såväl styrelse och ägare som kundrelationer och medarbetare. Innovation driver vårt hållbarhetsarbete och vi styr verksamheten mot hållbara och miljöriktiga val i största möjliga mån.

Vi ser att vårt absolut viktigaste uppdrag är att bidra till ett resurseffektivt samhälle som präglas av grön tillväxt och en sund hållbar utveckling. Vi vill bidra till välskött och lönsamt hållbarhetsarbete hos bolag och leverera jämförbar hållbarhetsdata som konkretiserar resultat.

För oss är det viktigt att vi tar vårt samhällsansvar. Det innebär att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi prioriterar frågor som jämställdhet och mångfald samt erbjuder goda kompetens- och utvecklingsmöjligheter. Vår arbetsmiljöpolicy belyser vårt förhållningssätt till jämställdhet vilket också har resulterat i att vi, tre år i rad, har lyckats bibehålla en nästintill femtioprocentig könsfördelning.

Vår utgångspunkt i vårt hållbarhetsarbete, likväl som i vår kärnverksamhet, är att skapa positiv inverkan. FN:s globala mål använder vi som vägledning i vårt arbete och hur vi visar effekten av vår verksamhet. Vi strävar efter att fortsätta ta täten för systemförändringar och ta fram innovativa lösningar som gör det möjligt för människor och företag att göra hållbara val.