Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Våra tjänster

GIAB:s cirkulära plattform

I skärningen mellan cirkulär expertis, praktisk erfarenhet och modern teknologi har GIAB unika förutsättningar att sjösätta helt nya affärsmodeller med cirkulära principer som kärna. Det innebär att omsätta teorier till operativ verksamhet på ett marknadsmässigt sätt. GIAB:s egenutvecklade plattform hanterar flera uppdragsgivare parallellt som tillsammans genererar betydande volymer av gods och transaktioner. I cirkulära modeller är spårbarhet avgörande – d.v.s. att lagra historik avseende total mängd investeringar i en individuell produkt, genom alla cykler – en kritisk faktor för ekonomisk uppföljning.

Plattformen erbjuder funktioner för effektiva arbetsflöden och stödjer alla ingående delar i cirkulära affärsflöden, som t.ex. returlogistik, spårbarhet och affärsuppföljning. Systemet är också verktyget som effektivisera aktiviteter som syftar till att få produkter i skick som gör dem attraktiva för konsumenter som återbrukade varor. Plattformen integrerar med e-handel och system, reglerar och styr processen att kommersiellt återföra varor till konsument genom både fysiska och digitala kanaler. Som hjärtat i den dagliga verksamheten är systemet en förutsättning för en effektiv operativ verksamhet såväl som för styrning, uppföljning och lönsamhetsanalys. Systemet ger också – viktigast av allt – underlaget som ligger till grund för den löpande hållbarhetsrapportering som ingår i GIAB:s alla åtaganden.

 

Affärsmodell byggd på innovation och cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi förenas tillväxt med positiv miljöpåverkan. Att driva bolag på detta sätt är på många sätt unikt, då traditionellt sett tillväxt alltid är förenat med negativ miljöpåverkan. GIAB:s affärsidé bygger på att recirkulera och förlänga livet på funktionsdugliga pro- dukter och därmed minska efterfrågan på nyproduktion. På så vis har vi integrerat hållbarhetsarbetet i vår affärsstrategi och utvecklat en cirkulär affärsmodell. Dessutom implementerar vi cirkulära affärsmodeller hos våra kunder. Resultatet mäts i ekonomisk lönsamhet såväl som koldioxidbesparing.

Grafen ovan visar vår omsättning och vår koldioxidminimering under 2019. Eftersom de är starkt korrelerade kan vi påvisa att vi har frigjort ekonomiskt tillväxt och negativ miljöpåverkan. Istället är vår omsättning starkt korrelerad med vår positiva klimatpåverkan – något vi är väldigt stolta över!

 

GIAB:s vinstdelningsmodell

GIAB arbetar utefter en så kallad vinstdelningsmodellen. Detta innebär att kostnaderna för produkten subtraheras från försäljningen för produkten, vilket ger ett nettoförsäljningsbelopp. Summan multipliceras med den vinstdelningsandel som är överenskommen i avtalet med kund. Detta ger ett slutligt fakturabelopp som kunden har som underlag vid fakturering.

De kostnader som tas upp är direkta faktiska kostnader och innefattar vad som krävs för att inleda försäljningsprocessen för produkten. Direkta faktiska kostnader skall vara förenat med att öka försäljningspriset för att båda parter ska erhålla ett bättre ekonomiskt utfall. På så sätt vill vi att reparation och up-cycling ska förena ekonomisk gynnsamhet för både kund och GIAB samt öka resurs- effektiviteten och därmed bidra till en mer cirkulär affärsmodell.

Vinstdelningsmodellen ger oss incitament att reparera, rekonditionera och återanvända produkter till ett så högt värde som möjligt.