Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

Begreppslista

Avfallshierarkin är en prioriteringsordning över olika metoder för hur avfall ska behandlas. Ordningen innefattar fem steg, där steg ett är det högst prioriterat. Stegen är följande: 1) förebygga och minimera mängden avfall, 2) förbereda för att återanvända så mycket material som det går, 3) återvinna material som inte går att återanvända, 4) energiåtervinna det avfall som inte går att materialåtervinna, 5) deponera det avfall som inte kan användas som resurs.

Cirkulära produkter är produkter som är designade och producerade med material som tillåter att de återanvänds, återvinns, återtillverkas och säker avfallshantering, allt för att de ska passa in i ett slutet materiellt kretslopp och därmed inte generera avfall. Begreppet innefattar också de produkter som är designade för att kunna uppgraderas och repareras.

Delningsfunktioner är samlingsnamnet för produkter, tjänster eller material som används gemensamt av flera olika användare genom uthyrning och delning istället för att äga själv

Industriell symbios är ett upplägg för samverkan där företag i innovativa samarbeten hittar möjligheter att använda avfall från den ena verksamheten som råmaterial för andra.

Klimatkompensation innebär att kompensera för en produkt, tjänst eller verksamhets klimatavtryck genom att förebygga utsläpp samt att minska eller avlägsna en motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför verksamhetens gränser. Detta görs oftast i form utav externa investeringar i förnybar energiteknik, energieffektivisering eller beskogning/återbeskogning (ISO 14 021).

Att vara klimatneutral betyder att en produkt eller verksamhet har en klimatpåverkan som vid en total bedömning inte bidrar till den globala uppvärmningen (ISO 14 021).

Klimatpositivitet innebär att en verksamhet som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än verksamhetens klimatpåverkan. I dagsläget finns ingen vedertagen definition för klimatpositivitet. Därför är det ännu oklart över hur mycket kompensation som behöver göras utöver det som krävs för att vara klimatneutral. Bland de aktörer som kallar sin verksamhet för klimatpositiv är det vanligt att kompensera 110–115%, alltså 10-15% mer än vad som krävs för att nå klimatneutralitet.

Ordet upcycling innebär att skapa något nytt av något gammalt, och på köpet förändra och förbättra tinget i sig. På så vis återanvänds resurserna och tar ett steg upp i det materiella kretsloppet för att kunna återbrukas.

Att återanvända produkter eller material innebär att det åter igen används i sitt befintliga skick, exempelvis genom att köpa secondhand.

Återbruk innebär att göra nytt av befintligt material. När en produkt/material anses vara förbrukad används den i ett nytt sammanhang där den kan fortsätta användas. Vid återbruk av en produkt används produkten igen, utan ändring av design eller material men vid behov inslag av reparation, restaurering eller sanering.

Återvinna är processen när en produkt blir demonterad (vid behov) och där materialet tas tillvara för att användas i tillverkningen av energi eller nya produkter. Det återvunna materialet ersätter nyproducerat.