Hi! Would you like to view this site as a private or a business customer?

GIAB i stort samarbete med Trianon i Sege Park

Under 2019 driver GIAB, i samarbete med fastighetsbolaget Trianon, ett stort stadsutvecklingsprojekt i Sege Park, Malmö, med fokus på cirkulär ekonomi och delningsfunktioner.

Sege Park är ett 25 hektar stort område, beläget i Malmös nordöstra del, innehållande 32 byggnader som byggdes på 1930-talet. Fram till 1995 användes byggnaderna av patienter och medarbetare på Malmö Östra Sjukhus. År 2017 antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för att omvandla Sege Park till ett bostadsområde. Därefter signerade Malmö stad, EON och VA SYD en klimat- och kretsloppsöverenskommelse för området i januari 2018. Överenskommelsen innebär att Sege Park ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Hela Sege Park ska byggas med ambitionen att genom cirkulär ekonomi och delningsekonomi möjliggöra en hög välfärd med låg förbrukning av ändliga resurser till rimliga kostnader. Målen för delningsfunktionerna i Sege Park har definierats vara sänkta boende- och levnadskostnader; tillgänglighet och bekvämlighet för användaren; affärsmöjligheter för sig själva och för näringsliv, attraktivitet; sysselsättning lokalt genom delning av tjänster; högre livskvalitet; minskat slöseri med ändliga resurser; tillit och stark social samvaro i området; trygghet för boenden. 

Området ska delvis bestå av nybyggnationer och delvis restaurerade byggnader. Markanvisningsprogrammet omfattar 700 lägenheter samt 25 radhus – som både innefattar bostadsrätter och hyresrätter- vilket har fördelats på 13 byggherrar. Byggnad 14 är en av de 32 befintliga byggnader i Sege Park. Idag äger Malmö Stad byggnaden men fastighetsbolaget Trianon AB kommer ta över som fastighetsägare år 2020. Byggnaden har ämnats husera ett center för delningsekonomi vilket innefattar att förse boende i Sege Park – men också övriga Malmöbor med delningsekonomiska tjänster och verksamheter. På uppdrag av Trianon ska GIAB undersöka och skapa förutsättningar att implementera och möjliggöra delningsekonomiska verksamheter i Byggnad 14. GIABs uppdrag innebär att utforma en konceptmodell för Byggnad 14 i Sege Park med förslag på funktioner, tjänster och lösningar. Baserat på GIABs expertis inom cirkulär ekonomi syftar projektet till att implementera en lönsam affärsmodell för Byggnad 14 som främjar inblandade aktörer, Malmö Stad, framtida boenden samt miljö och klimat.