Cirkulär godshantering

För oss har avfall ett värde

GIABs affärsidé är att omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Cirkulär ekonomi på riktigt, vilket vi framgångsrikt arbetar med inom bland andra Försäkringsbranschen, Logistik & Transport samt E-handeln.

Cirkulär godshantering innebär att skadat eller överblivet gods får ett förlängt liv genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning. GIAB återbrukar och ”up-cyklar” produkter som annars skulle gå till antingen materialåtervinning alternativt förbränning. Genom att tillämpa vinstdelning med våra kunder maximerar vi restvärdet på produkterna och det blir en ekonomisk lönsam affär för både oss, våra kunder och slutkonsument.

De produkter som inte är möjliga att reparera, alternativt sälja som defekta enheter för reparation av annan aktör erbjuder GIAB sig att ansvar för så att dessa återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt.

Vi arbetar med följande branscher:

Logistik & Transport

GIAB arbetar med flera av de största svenska logistikbolagen. Vi återanvänder produkter som har skadats under transport eller på terminaler. Oftast är detta produkter som har estetiska skador men bibehållen funktion. Det kan också vara produkter som hamnar på terminalen utan någon mottagare. Genom att vår affärsmodell bygger på vinstdelning maximerar vi avkastningen på dessa produkter som annars skulle hanteras som avfall.

De volymer av produkter som har ökat via E-handel har lett till nya utmaningar för logistikföretag. En sådan utmaning är behovet av att utveckla B2C-kapaciteter, som är mer tidskrävande än att arbeta B2B som logistikföretagen har gjort traditionellt sett. Logistikföretag måste nu också hantera skadade varor från returer och reklamationer vilket leder till oacceptabla utgifter i tid och kostnader.

 

E-handeln

Handel via internet har exploderat på senaste tiden. Ett stort problem för E-handelsbolagen är returer och reklamationer. Med E-handelsbolagen generösa kostnadsfria retur- och reklamationssystem ökar även belastningen på transporter samt bidrar till ett enormt resursslöseri. GIAB hanterar returer och reklamationer precis som de gör med skadade varor i försäkringsbolaget. Istället för återvinning kan GIAB möjliggöra återanvändning av produkterna och minska produktflödet samt resursslöseriet. Genom att vår affärsmodell bygger på vinstdelning maximerar vi avkastningen på dessa produkter som annars skulle hanteras som avfall.