Vision

AFFÄRSIDÉ

GIABs affärsidé att är omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Cirkulär ekonomi på riktigt!

Våra tjänster innebär att skadat gods får ett förlängt liv genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning, en paketering av ett konkret hållbarhetsarbete. GIAB ”up-cyklar” produkter som annars skulle gå till antingen materialåtervinning alternativt förbränning.

Effekterna är win-win-win-win!

Idén genererar ekonomiska vinster för såväl GIAB och våra kunder/partners som för slutkonsument och utöver dessa även stora miljövinster.

GIAB hjälper företag och organisationer att identifiera områden i affärskedjan där nya affärsmöjligheter kan utvecklas genom ett effektivare resursutnyttjande. Där andra ser avfall och kostnader ser GIAB värdefulla resurser med hög affärspotential.

VISION

GIAB ska vara en internationellt erkänd katalysator för resurseffektiv affärsutveckling och en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi. GIAB arbetar med tillämpning och implementering av cirkulära principer som skapar förutsättningar för fortsatt ekonomisk tillväxt på en planet med ändliga resurser.